ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ПРЕДЕН И НА ЗАДЕН СЕГМЕНТ НА ОКОТО

ДИЈАГНОСТИКА И ТЕРАПИЈА НА ПРЕДЕН И НА ЗАДЕН СЕГМЕНТ НА ОКОТО

Прегледот и поставувањето на дијагноза како на предниот така и на задниот сегмент на окото се започнува со земање на детална анамнеза во што спаѓа: главни тегоби зошто пациентот се јавува на офталмолог; сегашна болест односно од кога почнале тегобите и како хронолошки се јавиле истите; историја на болести на окото и евентуално аплицирање на одредени очни медикаменти; дали пациентот боледува од одредени системски болести; фармаколошка анамнеза, алергии, социјална анамнеза, како и семејна анамнеза.

Во продолжение, на темелот на резултатите од истакнатото, следува:
•   Компјутеризирано мерење на рефракцијата;
•   Одредување на видна острина (со и без корекција);
•   Мерење на очен притисок (тонометрија);
•   Испитување на реакција на зеницата;
•   Испитување на мотилитет на очите;
•   Биомикроскопски преглед на предниот сегмент на окото;
•   Директна или индиректна офталмоскопија.

Откако ке се направи деталниот преглед и ќе се постави базичната дијагноза, доколку има потреба се прават и други дополнителни дијагностички испитувања со цел да се потврди или да се исклучи одредено заболување. Потоа, на темелот на истакнатото, се пристапува кон ординирање на терапијата врз основа на поставената дијагноза и се закажува контрола по извесен период за да се намали или потполно да се исклучи ординираната терапија.